top of page
רקע סטריפ 3.jpg

הגירת עבודה בישראל

באמצעות פעילות CIMI בתחום הגירת העבודה אנו שואפים לסייע בפיתוח וניהול הגירה שקופה, מוסדרת והגונה עבור הבאים בשערי ישראל, תוך מיקסום הפוטנציאל עבור המדינות השולחות, ישראל והמהגרים עצמם. חוויית ההגירה והתעסוקה בארץ מורכבת. במקרים רבים, מהגרי עבודה פגיעים וסובלים מניצול. רבים לא מודעים לזכויותיהם הסוציאליות. לכך נלוות בעיות כגון קשיי שפה, שעות עבודה מרובות, הפרות של חוזה התעסוקה ועוד קשת רחבה של קשיים. 

  

CIMI פועלת במספר דרכים על מנת לטפל בבעיות אלו ולצמצם אותן: 

  • סיוע לממשלת ישראל בפיתוח והפעלה של הסכמים בילטרליים הכוללים מנגנוני גיוס ותעסוקה שקופים, ללא מעורבות חברות כוח אדם בארצות המוצא. 

  • יישום והפעלה של שירותי גיוס לעובדים בארצות המוצא. פעילות זו כוללת הפצת מידע, ארגון לוגיסטי וביצוע אוריינטציה לקראת ההגעה לישראל במטרה להבטיח תעסוקה הוגנת ובטוחה. 

  • CIMI מפעילה, בשיתוף עם רשות האוכלוסין וההגירה, מרכז הפניות למהגרי העבודה הפועל בשפות המדינות עימם חתמה ישראל הסכמים בילטרליים. מדי חודש מתקבלות במרכז הפניות מאות פניות מקבוצות העובדים השונות. 

 

בשנת 2011  קיבלה CIMI  את עיטור המאבק בסחר בבני אדם. ביום הבינלאומי לביטול העבדות העיטור מוענק על ידי נשיא המדינה, לגופים ממשלתיים, לגופים שאינם ממשלתיים ולאנשים פרטיים, שתרמו תרומה משמעותית ונכבדה למאבק בסחר בבני אדם

 

ל CIMI הוענק העיטור עבור "תרומתו בעיצוב כלים לטיפוח רווחת קורבנות העבירה ולהקניית ידע לממלאי תפקידים הבאים במגע אתם. המרכז מילא תפקיד מרכזי בקידום זיהוי קורבנות העבירה, תוך יצירת שפה אחידה בין מגוון של גופים ממשלתיים ולא ממשלתיים. כל זאת – ביצירתיות, במקצועיות ובדרך של שיתוף פעולה."

לקריאת נימוקי הועדה

bottom of page