top of page
הגירת עבודה סיעוד 3.jpg

יישום הסכמים בילטרליים

בשני העשורים האחרונים, אוכלוסיית מהגרי העבודה בישראל עומדת על מאות אלפי איש המועסקים בענפי החקלאות, הבניין והסיעוד, רובם מארצות אסיה ומזרח אירופה. על אף שזכויות מהגרי העבודה מוגנות ומפוקחות יותר מבעבר, מהגרים רבים מגיעים לארץ ללא מודעות לזכויותיהם וחובותיהם. גם במקרים בהם העובדים מודעים לזכויותיהם, הפרות רבות אינן מדווחות מחשש לתוצאות שליליות וענישה מצד המעסיקים. מהגרי העבודה חשופים במיוחד לניצול באמצעות תשלום של דמי-תיווך לא חוקיים, צבירת חובות, אי-תשלום שכר, כבילה, עבודה בתנאי עבדות ועוד.

 

CIMI מסייעת לממשלת ישראל ביישום הסכמים בילטרליים בחקלאות (תאילנד), בניין (מולדובה, אוקראינה ובעבר רומניה ובולגריה), וסיעוד (פיליפינים). ההסכמים יוצרים מסגרת חוקית ונורמטיבית לגיוס מהגרי עבודה בישראל. החלטת הממשלה לגייס מהגרי עבודה באמצעות הסכמים בילטרליים עומדת בעינה, וזאת למרות מאבק עיקש של קבוצות אינטרסים שונות כנגד ההסכמים.

באמצעות ההסכמים מגויסים עובדים איכותיים ומקצועיים ללא תשלום של דמי תיווך ובאמצעות תשלומים מפוקחים בלבד. בנוסף, ההסכמים יוצרים רשת תמיכה הכוללת קו חם בארצות המוצא ובישראל המאפשר לעובדים להתלונן על הפרת זכויות. CIMI מפנה את התלונות לרשויות המטפלות, בעיקר במשרד הכלכלה ורשות ההגירה. מאז חתימת ההסכם הראשון עם תאילנד, ונכון לדצמבר 2020, מעל 65,000 עובדים הגיעו לארץ באמצעות הסכמים בילטרליים.

bottom of page