top of page

2011 - יישום הסכמים בילטרליים להגירת עבודה

בשנת 2011 בתקופתו של שגריר ישראל בתאילנד יצחק שוהם ובמעורבותו, נחתם הסכם בין מדינת ישראל לבין ממשלת תאילנד להבאת עובדי חקלאות. ההסכם פרץ את הדרך לשורה של הסכמים בילטרליים שהסדירו את גיוס והעסקת העובדים הזרים בישראל, תוך שמירה על זכויותיהם בהתאם לחוקי מדינת ישראל והאמנות הבינלאומיות עליהן חתומה. ההסכמים הבילטרליים, בהובלת רשות האוכלוסין וההגירה, מנעו את דמי התיווך ששיעבדו את העובדים למתווכים למיניהם לשנים רבות. במסגרת ההסכם הראשון עם תאילנד, CIMI שיתפה פעולה עם ארגון IOM לתיאום תהליכי גיוס מקצועיים ושקופים, העברת מידע מעודכן לעובדים הזרים וקבלתם בישראל. כמו כן, החל מחקר הבודק את השפעת ההסכמים לאורך שנים.

bottom of page