top of page
FF4A5339.jpg

ימי עיון וכנסים

וובינר בנושא "השפעות מיידיות וארוכות טווח של מגיפת הקורונה על הגירה בינלאומית"

ביוני 2020 המרכז להגירה בינלאומית ולקליטה קיים וובינר בנושא השפעות הקורונה על הגירה במעמד מנכ"ל רשות האוכלוסין וההגירה ובכירים ממשרד החוץ ובאקדמיה. הדוברים הראשיים בכנס היו מר ארנון מנטבר יו"ר מייסד של המרכז להגירה בינ"ל ולקליטה; פרופ' הווארד דנקן מאוניברסיטת קרלטון, קנדה, העורך של כתב העת של ארגון IOM להגירה ולשעבר ראש רשת "מטרופוליס" למחקר מדיניות בנושא הגירה;  ומר מייקל ניוסון מומחה להגירת עבודה מטעם המשרד האזורי בוינה של ארגון IOM.

 

יום עיון ופרסום המחקר הדו שנתי על הגירת עבודה במסגרת הסכמים בילטרליים

ביוני 2019 המרכז להגירה בינלאומית ולקליטה קיים יום עיון בשיתוף עם רשות האוכלוסין וההגירה בנושא "גיוס עובדים זרים במסגרת הסכמים בילטרליים: ממצאים, תובנות ולקחים" לרגל פרסום דוח המסכם 7 שנות מחקר מעקב. ביום העיון נערכו גם מושבים בהשתתפות נציגי גופים שונים. המחקר חושף את השפעת ההסכמים הבילטרליים על הגירת עבודה בישראל ומשווה בין מצבם של מהגרי עבודה שהגיעו לפני ואחרי החלת ההסכמים.

bottom of page