top of page
מניעת סחר.jpg

מאבק בסחר בבני אדם

זרים בישראל פגיעים במיוחד לעבירות של עבדות מודרנית וסחר בבני אדם. למרות שבשנים האחרונות קיימת ירידה בסחר בבני אדם למטרות זנות, מספרם של קורבנות הסחר והעינויים המגיעים לישראל מגבול מצרים גדל באופן דרמטי מאז 2006. חלק ממבקשי המקלט שניסו לחצות את הגבול לישראל דרך סיני בסיוע מבריחים בדואים, נפלו קורבן לכנופיות של סוחרים ועבריינים. חלקם הובאו למחנות בהם עברו התעללויות ואונס ומשפחותיהם אולצו לשלם כופר בעד שחרורם. אלפי מהגרים חיים היום בישראל עם טראומות ופגיעות נפשיות ופיזיות כתוצאה מהמסע שעברו בדרך לישראל. בנוסף, קיימת עלייה במספר הקורבנות שמנוצלים במקום עבודתם. חלק ממהגרי העבודה שמגיעים לישראל עם אשרת עבודה חוקית, מתמודדים עם הפרת זכויות בסיסיות כדוגמת החזקה לא חוקית של דרכוניהם, הגבלת תנועה, עיכוב משכורות, תקיפה מינית ואיומים פיזיים.

 

CIMI פועלת בשלושה תחומים בולטים על מנת לסייע לאוכלוסייה זו:

 

  • בניית יכולות: בשיתוף עם משרד המשפטים, רשות ההגירה ומש"ב (הסוכנות הישראלית לסיוע ושיתוף פעולה בינלאומי של משרד החוץ) ערכה העמותה סמינרים והכשרות בנושא המאבק בסחר בבני אדם לעובדי ציבור וארגוני חברה אזרחית ממדינות שונות. כיום, עיקר פעילות העמותה בתחום עוסקת בהכשרות פקידי ממשל בישראל. ההכשרות עוזרות בזיהוי אפקטיבי של קורבנות סחר ומקדמות כלים והבנה תרבותית בקרב הגופים המטפלים בקורבנות סחר.

 

  • שיקום: בשיתוף עם המקלטים לקורבנות סחר, עורכת העמותה הכשרות מקצועיות במקלטים ומציעה שירותי שיקום ושילוב מחדש לנפגעים החוזרים לארצם.

 

  • מניעה: CIMI פועלת למניעת תופעת סחר בבני אדם באמצעות מחקר, יישום הסכמים בילטרליים, השתתפות בפורומים בינלאומיים והפצת מידע במדינות המוצא של העובדים. 

bottom of page