top of page
מבקשי מקלט1.jpg

תחום מבקשי המקלט

אנו מאמינים כי כל עוד מבקשי מקלט שוהים בישראל, המדינה נושאת באחריות ומחויבות כלפיהם. העמותה פועלת במספר דרכים על מנת לסייע למדינת ישראל לעמוד בהתחייבויותיה על פי החוק הבינלאומי ועל מנת לחזק מנגנוני הגנה עבור קהילת מבקשי המקלט. הפעילות שלנו מתבצעת ביישובים מחוץ לתל-אביב, מבוססת על סטנדרטים בינלאומיים ומבוצעת בשיתוף פעולה עם הממשלה, רשויות מקומיות, ארגוני חברה אזרחית וארגונים בינלאומיים.

מטרות מרכזיות:

מיצוי זכויות וסיוע הומניטרי, הנגשת השירותים העירוניים , פיתוח מענים ייחודיים, העצמת הקהילה.

דרכי פעולה: ברמה המקומית- חיבור עם הרשות המקומית (רווחה, חינוך, בריאות), שותפויות עם גופים קהילתיים (בתי ספר, מתנ"ס, תנועות נוער), דיאלוג עם מנהיגי קהילת מבקשי המקלט, גיוס וליווי של מתנדבים. ברמה הארצית- מחקר והערכה, שיתופי פעולה עם ארגוני חברה אזרחית, רתימה של משרדי ממשלה, פרויקטים ושת"פ עם ארגונים בינ"ל ופילנתרופיה.

נושאים מרכזיים לשנת 2021: מיצוי זכויות, צמצום פערים חינוכיים לילדים ונוער, פעילויות העשרה וספורט (after school), השכלה ואוריינות פיננסית למבוגרים, קידום פתרונות תעסוקתיים, הרחבת מוקדי הפעילות ופיתוח ועדות היגוי מקומיות, בניית יכולות לרשויות מקומיות, העצמה וטיפוח מנהיגות הקהילה, הסברה וחיבור עם הקהילה המקומית, הכשרת וליווי מתנדבים.

bottom of page