top of page
מחקר ופיתוח.JPG

תחום מחקר הערכה ופיתוח

מטרת תחום מחקר, הערכה ופיתוח במרכז להגירה בינלאומית וקליטה הינה לפתח בסיס ידע משמעותי על הגירה ומדיניות הגירה, לשתף בידע זה על מנת לייצר דיון מושכל בנושאים החשובים ולפתח תכניות ופעילויות על פי איתור צרכים. 

בתחום הגירת העבודה, העמותה מוציאה פרסומים תקופתיים בשיתוף פעולה עם משרדי ממשלה ועם גופים אקדמיים, על מנת לסייע בעיצוב מדיניות ומענים. הפרסומים כוללים בין השאר: סקר דו-שנתי על מצבם של העובדים שהגיעו במסגרת הסכמים בילטרליים, נתונים שנתיים מתוך מרכז הפניות לעובדים שהגיעו במסגרת הסכמים בילטרליים, ופרופיל הגירה של ישראל.

בתחום מבקשי המקלט העמותה מייצרת מיפויים של אוכלוסיות ושירותים בפריפריה על מנת לייצר מענים נדרשים ברמה המוניציפלית.

כמו כן, CIMI פועלת לייצר בסיס של ידע מבוסס מחקרית בתחומי פיתוח שונים כגון:

  • העברות כספים של מהגרי עבודה- העמותה מייצרת ידע המבוסס על מחקר אמפירי בנושא אשר יסייע לפתח התערבויות ואסטרטגיות למצות את הפוטנציאל הכספי והפיתוחי עבור אוכלוסיות מהגרי עבודה בישראל. על בסיס הידע הזה העמותה עורכת פרויקט פיילוט למתן אוריינות פיננסית למהגרות עבודה מהפיליפינים. המפגש הראשון עם עובדות התקיים בחודש דצמבר 2020 בשיתוף עם שגרירות הפיליפינים ובו הועברו הרצאות למתן כלים להתנהלות כלכלית נכונה. הפעילות מתוכננת להמשיך במהלך 2021.

  • פיתוח הכוונה (אוריינטציות) למגיעים לעבוד בישראל לפני ובמהלך השהות שלהם ולפני חזרה לארץ המוצא.

  • פתרונות וממשקים טכנולוגיים למהגרי עבודה אשר יכולים לשפר באופן משמעותי את תהליך קבלת ההחלטות וההתמצאות שלהם וכן לסייע ללכידות חברתית ולפיתוח מנהיגות בקרבם. למחקר שהתפרסם בנושא לחץ כאן

  • קשרי משפחה של מהגרי עבודה השוהים כאן ממושכות עם משפחתם וקהילתם בארץ המוצא.

חלק גדול מהפעילות המחקרית מתאפשר הודות לשיתופי פעולה אקדמיים עם תוכניות לתארים מחקריים בשתיים מהאוניברסיטאות המובילות בישראל: אוניברסיטת תל אביב והאוניברסיטה העברית בירושלים ומוסדות מובילים נוספים כגון המרכז האקדמי רופין. 

לבסוף, העמותה מקיימת ימי עיון ושולחנות עגולים בשותפות עם המגזר הממשלתי והלא ממשלתי סביב התוצרים המחקריים על מנת לקדם את הנושאים השונים.

bottom of page