top of page

 2000 - פעילות גלובלית בנושא מהגרים ותפוצה

במסגרת תוכניות הפיתוח הבינלאומי של הג'וינט העולמי, שולבו מספר יוזמות של CIMI . דוגמאות לכך הן הניסיון לשתף פעולה בתחומי הקליטה עם ארגונים דוברי ספרדית בארה"ב (בעיקר מקסיקו, אל-סלוודור  וניקרגואה), שותפות בתחום דרכי הפעולה של ארגוני תפוצה (בעיקר בסיוע לפיתוח במדינות האם) והניסיון בתחום העסקים הקטנים והקליטה.

בתחילת שנות האלפיים נמשכו המאמצים והפעילות של CIMI בשלושה תחומים מרכזיים בשיתוף עם ארגון ההגירה הבינלאומי IOM בג'נבה שוויץ: בתחומי קליטה שונים בעיקר ברמה של הקליטה העירונית; בנושא הניסיון של ישראל והעם היהודי בתחום הפיתוח של ארץ המוצא בעזרת ושיתוף התפוצה; וסיוע לאוכלוסיות מהגרים חלשות. 
 

bottom of page