top of page

היום - החזון של CIMI

העמותה מתמידה בהסתכלות קדימה בשאיפה לפתח שירותים נוספים, לפנות לקהלים מגוונים ולקדם שותפיות חדשות – בישראל ומחוצה לה. עולם ההגירה דינמי מאוד ולכן CIMI חייבת להתאים את עצמה למציאות המשתנה. CIMI שואפת להיות גורם משפיע מרכזי בפיתוח ידע על הגירה, ולעבוד בשיתוף עם גורמים ממשלתיים ולא-ממשלתיים, במטרה להיטיב עם אוכלוסיות המהגרים בהתבסס על עקרונות הומניטריים – כפי שהעמותה שאפה עוד מיום היווסדה.  

 

bottom of page