top of page

2007 - 2008  יצירת קשרים עם ארגונים בינל' ומקומיים

בשנים 2007 – 2008 החל נושא מבקשי המקלט לתפוס מקום משמעותי במודעות הציבורית והפוליטית בישראל, כולל סחר בבני אדם (תופעת הזנות, בעיקר ממזרח אירופה). CIMI יוצרת קשרים עם משרדי הממשלה השונים הנוגעים בנושאים האלה ומתחילה הכשרות לעובדי משרדי ממשלה שונים כיצד לתקשר עם המהגרים לסוגיהם השונים: עובדים זרים הבאים בעיקר מארצות שונות באסיה, ומבקשי מקלט רבים המגיעים בעיקר מאפריקה. נציבות האו"ם לפליטים מכירה בחשיבותה ובפועלה של CIMI ונוצר בינהן קשר הדוק המוצא את ביטויו בין השאר בתמיכה כספית בפעולותיה השונות של  CIMI.

המרכז יוצר תכניות והכשרות לבעלי תפקידים ולנושאי משרה לאותם אלו שעוסקים בנושאים הללו בארצות מהם מגיעים מהגרי העבודה, ואותן אלה שסחרו בהן לשם זנות. ההכשרות המועברות כאן בישראל ואף בחו"ל עוסקות בין השאר ביכולת לזהות סחר בבני אדם, באותם אלו שהם למעשה קורבנות של עבדות. במימון של כספים המגיעים מהאיחוד האירופאי מוקמים מקלטים לנשים שחולצו מהזנות, וכן מוקמים מנגנונים לטיפול בכל נושא ההגירה במשרדי הממשלה השונים שהתוצאה הסופית שלהם היא הקמת רשות ההגירה, גוף מרכזי שנועד לטפל במהגרים השונים לישראל.

נושא המחקרים המדעיים הנערכים בשיתוף פעולה עם מוסדות אקדמאיים בישראל העוסקים בנושאי הגירה מתחיל לתפוס מקום נכבד בפעולותיה של CIMI. 

bottom of page