top of page

2007 - פיתוח שיתופי פעולה בינ"ל, הכשרות ומחקר  

נושא מבקשי המקלט החל לתפוס מקום משמעותי במודעות הציבורית והפוליטית בישראל, כולל בעיית  הסחר בבני אדם (בעיקר ממזרח אירופה). CIMI פעלה יחד עם משרדי ממשלה רלוונטיים וביצעה שורה של הכשרות לעובדי ממשלה שונים בנושא תקשורת עם מהגרים לסוגיהם השונים: עובדים זרים (חוקיים) הבאים בעיקר מארצות שונות באסיה, ומבקשי מקלט ברובם מאפריקה. נציבות האו"ם לפליטים (UNHCR) הכירה בחשיבותה ובפועלה של CIMI ונוצר ביניהן קשר הדוק בהחלפת ידע וסיוע תקציבי. כמו כן נחתם מסמך הבנות המבוסס על הקשר רב השנים בין הג'וינט בישראל ומשרד הנציבות בארץ.
ההכשרות לבעלי תפקידים בוצעו בארץ ובארצות המוצא של המהגרים, כמו גם במדינות שסחרו בהם לזנות. המשתתפים היו נושאי משרה העוסקים בנושאים הללו. ההכשרות התמקדו, בין היתר, ביכולת לזהות סחר בבני אדםוקורבנות עבדות מודרנית. במימון כספים המגיעים מהאיחוד האירופי, מוקמים מנגנונים לטיפול בכל נושא ההגירה במשרדי הממשלה השונים. בהמשך לכך הוקמה רשות ההגירה, גוף מרכזי שנועד לטפל במהגרים השונים בישראל.
כדי להתמקצע בתחום ההגירה הבינלאומית והקליטה מבצעת CIMI מחקרים בשיתוף פעולה עם רשות ההגירה ומוסדות אקדמיים העוסקים בנושאי הגירה בישראל. תחום המחקר החל לתפוס מקום מרכזי בפעולותיה של CIMI. מטרתו הינה לפתח בסיס ידע משמעותי על הגירה ומדיניות הגירה, לשתף בידע זה על מנת לייצר דיון מושכל בנושאים החשובים ולפתח תכניות ופעילויות על פי איתור צרכים 

bottom of page