top of page

2013 - מענק האיחוד האירופי לפעילות CIMI

פרויקט בנושא מהגרי עבודה ופליטים- הגשה לאיחוד האירופאי (EU). עם קבלת המענקים מאת האיחוד האירופי, CIMI החלה את עבודתה עם מהגרים לא יהודים. ניהלנו מספר תוכניות ביניהן זיהוי בקורבנות סחר, הסכמים בילטרליים, חזרה מרצון, קביעת זכאות למעמד פליט ועוד. התקיימו הכשרות לעובדי מדינה במגוון נושאים והיו גם סיורים בחו"ל על מנת להתרשם גם מהניסיון האירופאי.  במקביל מדינת ישראל פעלה יחד עם IOM ליצור מגנון חדש להבאת מהגרי עבודה ללא תיווך. דבר זה מאפשר למהגרי עבודה להגיע בלי לשלם  סכומים מופרזים ($12,000-$15,000) לחברת כח אדם.  ההסכם הראשון נחתם עם תאילנד בשנת 2010 ו- CIMI נבחרה לייצג את IOM בארץ ולהיות חלק אינטגרלי מהמנגנון החדש. 

 

bottom of page