top of page

2013 - מענק האיחוד האירופי לפעילות CIMI

פנייתה של CIMI לאיחוד האירופאי (EU) לקבלת מענק בנושא מהגרי עבודה ופליטים נענתה בחיוב. עם קבלת המענקים, CIMI החלה את עבודתה עם מהגרים לא יהודים. ניהלנו מספר תוכניות ביניהן זיהוי בקורבנות סחר, הסכמים בילטרליים, חזרה מרצון, קביעת זכאות למעמד פליט ועוד. התקיימו הכשרות לעובדי מדינה במגוון נושאים והיו גם סיורים בחו"ל על מנת להתרשם גם מהניסיון האירופאי. במקביל מדינת ישראל פעלה יחד עם IOM (ארגון ההגירה הבינל') ליצור מגנון חדש להבאת מהגרי עבודה ללא תיווך. דבר זה מאפשר למהגרי עבודה להגיע בלי לשלם  סכומים מופרזים ($12,000-$15,000) לחברת כח אדם.  ההסכם הבילטרלי הראשון נחתם עם תאילנד בשנת 2010 כשיצחק שהם,חבר הועד המנהל כיום, שימש כשגריר ישראל בתאילנד. בה בעת CIMI נבחרה לייצג את IOM בארץ ולהיות חלק אינטגרלי מהמנגנון החדש. 

 

bottom of page