top of page

2014 - CIMI הופכת לעמותה עצמאית

בחודש ינואר 2014 מפסיקה CIMI להיות חלק מארגון הג'וינט. לימים, יאמר אילן כהן, (לשעבר מנכ"ל CIMI)  שהיציאה לעצמאות של העמותה הייתה הצעד הנכון לעשות. תחום ההגירה והטיפול במגוון הנושאים הקשורים למהגרי עבודה, מבקשי מקלט לסוגיהם השונים חייב למעשה הקמת גוף עצמאי המתמקד בנושא זה. בשלב זה של יציאה לעצמאות, המחשבה שהנחתה את ארנון מנטבר, מייסד ויו"ר CIMI,  הייתה להביא לוועד המנהל מגוון אנשים מנוסים בתחום יחסי חוץ, הגירה וקליטה, ברובם  יוצאי משרדי ממשלה וארגונים שונים שעסקו בתחומים אלו. 

bottom of page