top of page

 2014 - CIMI הופכת לעמותה עצמאית

בחודש ינואר 2014 יוצאת CIMI מארגון הג'וינט. לימים, יאמר אילן כהן, לשעבר מנכ"ל CIMI , שהיציאה לעצמאות של עמותת CIMI היה הצעד הנכון לעשות. נושא ההגירה והטיפול במגוון הנושאים הקשורים למהגרי עבודה, מבקשי מקלט לסוגיהם השונים חייב למעשה הקמת גוף עצמאי המטפל רק בנושא זה. התעורר הצורך בגוף שזו כל תכליתו ועבודתו ולא כחלק מארגון גדול (ג'וינט) העוסק בנושאים שונים. המחשבה שהנחתה את ארנון בשלב זה של יציאה לעצמאות הייתה להביא ל-CIMI מגוון של אנשים יוצאי משרדי ממשלה וארגונים שונים שעסקו בעליה, קליטה והגירה וסך ניסיונם, הידע שלהם והקשרים המקצועיים שצברו יצור שלם הגדול באיכותו מסך חלקיו. כך הגיעו ל-CIMI אנשים ממקומות שונים - משרדי ממשלה (חוץ, קליטה, פנים), הסוכנות היהודית (המחלקה לעלייה וקליטה), המגזר הפרטי ועוד גופים. הכנסתם של כולם תחת הגג של CIMI איפשרה לטפל בבעיות ובהאתגרים הרבים שהביאה בכנפיה ההגירה לסוגיה השונים.

bottom of page