top of page

2016 - זכיית CIMI במכרז ראשות ההגירה של מדינת ישראל

בשנת 2016 זכתה CIMI במכרז ובהכרה רשמית של מדינת ישראל כעמותה המטפלת בהגירה ובמהגרים. הייתה זו הכרה רשמית של מדינת ישראל ביכולותיה ובכישוריה של CIMI סימי לא רק בתוך ישראל , אלא גם מחוץ לה. המדינה ראתה ב-CIMIסימי כשותפה ביחד איתה לבניית הסכמים בילטראליים עם מדינות שונות בעולם . מעתה, מדינת ישראל,  ביחד עם CIMI סימי חותמות הסכמים להבאת עובדים זרים לישראל בצורה מאורגנת ומסודרת . אם עד עתה עובד זר שרצה לבוא לעבודה בישראל נאלץ לשלם כ- 12,000 דולר לחברת כוח אדם פרטית, מעתה , בעקבות ההסכמים שנחתמו הוא ישלם כ – 1,000 דולר בלבד והכל ייעשה בגלוי ועל פי ההסכם שנחתם. כאן המקום להזכיר שמרביתם של מהגרי העבודה מגיעים ממעמד סוציו-אקונומי נמוך והכסף לא מצוי בידם . בעבר, על מנת לשלם את הסכום הגבוה שדרשו ממנו חברות כוח האדם השונות, נאלץ העובד לקחת הלוואות בריבית קצוצה . כשהגיעו לארץ, בשנתיים וחצי הראשונות לעבודתם כאן בארץ (מתוך החמש שנים שבאו לעבוד בישראל), כל הכסף שהרוויחו במשך למעלה משנה (מתוך החמש שנים שבאו לעבוד בישראל),  נועד למעשה לתשלום החזרת חוב ההלוואה ולא לפרנסת משפחותיהם. הסכום החדש אותו נדרשו לשלם (כאלף דולר) שינה את התמונה ואת מצבם הכלכלי שמקצה לקצה. עתה, רוב רובו של הסכום אותו הרוויחו בישראל יישלח למשפחותיהם מעבר לים . בדיוק לשם כך הם באו לעבוד בישראל. הסכמים מעין אלו נחתמו עם תאילנד ועם סרי לנקה.  גם אם ההסכם עם תאילנד לא מומש במלואו, עצם חתימתו הראתה שאפשר גם אחרת.בעקבות הסכמים אלו ניתן להביא עובדים זרים לישראל בדרך הוגנת ותוך שמירה על זכויותיהם הבסיסיות הן בארץ מוצתאם והן בארץ היעד אליה הם רוצים להגיע, ישראל.

ההסכמים הללו, ואלו שבאו בעקבותיהם בשנים הבאות עם מדינות נוספות  היטיבו עם מהגרי העבודה, הם תרמו לתיקון עולם ומנעו שחיתויות וסחר בבני אדם . 

bottom of page