top of page

 2016 - זכייה במכרז רשות האוכלוסין וההגירה

בשנת 2016 זכתה CIMI בהכרה רשמית של מדינת ישראל כעמותה המטפלת בתחום ההגירה ובמהגרים וזכתה במכרז רשות ההגירה והאוכלוסין בתחום זה. בכך המדינה הכירה ב-CIMI כשותפה להסדרת גיוס והעסקת עובדים זרים בישראל במסגרת הסכמים בילטרליים, ופיתוח מתמיד של תכניות ומענים לטובת מהגרי העבודה בישראל. מאז ועד היום העמותה שותפה בקידום ויישום הסכמים עם מדינות נוספות בענפים חיוניים למשק תוך דאגה לרווחת העובדים.

bottom of page