top of page

2017 - מחקר, הערכה ופיתוח בנושאי הגירה 

CIMI יוזמת ומעורבת בכל מה שקשור להעשרת והרחבת הידע המקצועי בנושאי הגירה וקליטה. מדובר במחקרים (ברובם במימון רשות האוכלוסין ההגירה), בהערכה ובפיתוח פרויקטים חדשים בנושא. הידע והמסקנות העולות ממחקרים אלו מופצים לכל הגורמים הרלוונטיים בארץ ובעולם במטרה שיוטמעו בעשייה היום יומית. בין היתר,  העמותה הייתה שותפה למחקרים בנושא תרומת מהגרי עבודה לפריון המשק הישראלי, סקר עמדות של החברה הישראלית כלפי מהגרים ושיתופי פעולה עם תכניות אקדמיות באוניברסיטאות השונות בישראל. זאת לצד ליווי מחקרי של יישום ההסכמים הבילטרליים הבודק את מנגנוני הגיוס ואופן העסקת העובדים.

bottom of page