top of page

2017 - מחקרים ופרסומים מקצועיים בנושאי הגירה

CIMI יוזמת ומעורבת בכל מה שקשור להעשרת והרחבת הידע המקצועי בנושאי הגירה. .מדובר במחקר, הערכה ופיתוח פרויקטים חדשים בנושא. הידע והמסקנות העולים ממחקרים אלו מופצים לכל הגורמים הרלוונטיים בארץ ובעולם בכוונת מכוון שיוטמעו בעשייה היום יומית. בין המחקרים אותם יזמה סימי ניתן לציין:

מחקר משותף עם מרכז טאוב בנושא תרומתם של מהגרי עבודה לפריון המשק הישראלי

סקר עמדות של החברה הישראלית כלפי מהגרים.

שיתופי פעולה עם תכניות אקדמיות באוניברסיטאות השונות בישראל .

bottom of page