top of page

1997 - 1999 - ישראל, מודל לעולם בתחום הקליטה וההסתגלות בנושא ההגירה

ביוזמה של CIMI מתחילה פעילות של סמינרים, השתלמויות וקורסים מקצועיים בנושאים של הגירה וקליטה. בקורסים הללו נוטלים חלק משתתפים מכל העולם שיש להם קשר לנושאי הגירה וקליטה. הקורסים המועברים אינם עוסקים רק בתאוריה. משתתפי הקורסים הללו מבקרים בפרויקטים שונים המתקיימיםרחשים בישראל והקשורים לנושא הקליטה. כאן המקום להדגיש שפעילות זו של הג'וינט לא הייתה פעילות רווחית ולא הכניסה כסף לג'וינט. .נהפוך הוא, בפעילות זו הג'וינט השקיע כספים מתקציבו.

bottom of page