top of page

1997 - 1999  ישראל כמודל לעולם בקליטה והסתגלות בנושא ההגירה

ביוזמה של CIMI מתחילה פעילות של סמינרים, השתלמויות וקורסים מקצועיים בנושאים של הגירה וקליטה. בקורסים הללו נוטלים חלק משתתפים מכל העולם שיש להם קשר לנושאי הגירה וקליטה. הקורסים המועברים אינם עוסקים רק בתאוריה. המשתתפים מבקרים בפרויקטים שונים המתקיימים בישראל והקשורים לנושא הקליטה. CIMI אירגנה סמינרים בינלאומיים בגרמניה עם ZWST והצלב האדום הגרמני, למשל הסמינר שהתמקד בהשוואה בין הניסיון של פרנקפורט ותל אביב ושילוב מהגרים. בנוסף התקיים סמינר בגואטמלה עם משרד החוץ בנושא קשרי תפוצה- מולדת בשיתוף עם משרד הקליטה. כאן המקום להדגיש שפעילות זו של הג'וינט לא הייתה פעילות רווחית ולא הכניסה כסף לג'וינט. נהפוך הוא, בפעילות זו הג'וינט השקיע כספים מתקציבו.

bottom of page