top of page

1998 - חשיפת הידע והניסיון הישראלי בקליטה

בזכות ניסיונה של מדינת ישראל עם גלי העלייה הגדולים מברית המועצות ואתיופיה בשנים 1990-2000,

CIMI, יחד עם יחידת מש"ב (סוכנות הסיוע הלאומית של ישראל) במשרד החוץ, החלה לפעול בחשיפת שיטות הקליטה של ישראל לעולם. ראשית העשייה התבטאה בסמינרים, השתלמויות וקורסים מקצועיים בנושאים של הגירה וקליטה.  בפעילות זו התקיים שילוב מאוזן של לימודים עיוניים ומעשיים תוך התבוננות בפרויקטים שונים בישראל הקשורים לקליטה. המשתתפים, בעלי רקע בנושא עליה וקליטה, הגיעו ממדינות שונות בעולם ללמוד את הנושא מקרוב. בנוסף CIMI ארגנה סמינרים בינלאומיים בגרמניה עם ZWST (the social welfare arm of the German Jewish Community) והצלב האדום הגרמני, בעיקר בתחום הקליטה בתעסוקה והניסיון בקליטה ברמה העירונית. דוגמא לכך היא הסמינר שהתמקד בהשוואה בין הניסיון של פרנקפורט ותל אביב בשילוב מהגרים. 


נזכור את המעורבות החשובה והמבורכת של ארל'ה עמית ז"ל שהיה סמנכ"ל משרד הקליטה.

bottom of page