top of page
שיתופי פעולה אקדמים.jpg

שיתופי פעולה אקדמים

המרכז להגירה בינלאומית וקליטה מנהל זו השנה הרביעית שיתופי פעולה אקדמיים פוריים עם תוכניות בינ"ל ללימודי מוסמך . בשנת 2021 מתקיים שיתוף הפעולה עם מתמחי תוכנית "גלוקל" ללימודי פיתוח בינ"ל באוניברסיטה העברית סביב פיתוח כישורים ומנהיגות בקרב מהגרים לנהל קהילות דיגיטליות, כאשר בשנים קודמות הנושאים היו שילוב מחדש של מהגרי עבודה בארצות המוצא, שימושים טכנולוגיים למהגרי עבודה והעברות כספים של מהגרים למדינות המוצא. שיתוף הפעולה עם מתמחי תוכנית מוסמך . ללימודי הגירה גלובלית ומדיניות באוניברסיטת ת"א מתקיים השנה בנושא קשרי משפחה של מהגרי עבודה, בהמשך לשנים קודמות בהן פותחה ערכת קליטה לעובדות סיעוד, נערכו מיפויים של אוכלוסיות מבקשי מקלט בישראל, ועוד.

bottom of page