top of page

2020 - 2022 - CIMI בזמן משבר הקורונה

CIMI הצליחה לגייס מנהיגות מתנדבת המונה 25 – 30 פעילים שתורמים מזמנם, מרצם, ניסיונם וקשריהם. CIMI מרחיבה את פעולתה במסגרת ההסכמים הבילטרליים ואחראית על גיוס מוסדר ותיאום עם מדינות המוצא, אוריינטציה להתאקלמות העובדים שפותחה בתקופת הקורונה, מרכז פניות שמטפל בפניות המהגרים ומעביר מידע, וליווי מחקרי. מפעילה מרכז פניות טלפוני בעשר שפות למהגרי עבודה שהגיעו באמצעות הסכמים בילטרליים. המרכז פועל חמישה ימים בשבוע ,מקבל, מתעד, ממיין ומעביר  לגופים הרלוונטיים את הפניות המגיעות אליו ממהגרי העבודה ומבקשי המקלט?? ועושה מעקב ובקרה אודות הטיפול והתוצאה של כל פנייה ופנייה.במקביל, CIMI המשיכה לסייע למבקשי המקלט והיוותה גורם משמעותי בתקופת הקורונה, כאשר הובילה חלוקת סיוע יחד עם הממשלה, הג'וינט ופילנתרופיה, בסכום של כ-27 מיליון ש"ח לקהילות מחיפה ועד אילת. 

bottom of page