top of page

 2020 - טיפול במהגרים בתקופת הקורונה

מרכז הפניות לעובדים זרים בישראל הוא מספינות הדגל של CIMI בתחום הטיפול במהגרי עבודה. המרכז הוקם ביולי 2012 כחלק ממערך היישום של ההסכמים הבילטרליים להעסקת לעובדים זרים.
המרכז הופעל על ידי CIMI עבור רשות האוכלוסין וההגירה, תחילה עבור העובדים התאילנדים כחלק משיתוף הפעולה עם ארגון IOM ובהמשך לקבוצות נוספות. העובדים מקבלים מידע על מרכז הפניות עוד במדינת המוצא וכן עם נחיתתם. עובדים הפונים למרכז הפניות המורכב מצוות רחב של מתורגמניות, מקבלים מענה ראשוני ומידע בשפתם. תלונות המצריכות אכיפה מועברות לרכזי הפניות במינהל עובדים זרים המנתבים את התלונות לגורמי האכיפה הרלבנטיים ברשות האוכלוסין וההגירה, משרד העבודה, הרווחה, משטרת ישראל ועוד. 
מספר הפניות הרב המתקבל במרכז הפניות מעיד על חשיבותו וביסוסו של המרכז ככתובת מרכזית למהגרי העבודה המגיעים לישראל באמצעות הסכמים בילטרליים.

bottom of page