top of page
שותפויות 4_edited.png

מידע ופרסומים

אנו מציעים פרסומים מקיפים בסטנדרטים גבוהים, בשיתוף פעולה עם מכוני מחקר וגופים אקדמיים. פיתחנו בסיס ידע משמעותי על הגירה ומדיניות הגירה, ואנו מאמינים בשיתוף בידע זה על מנת לייצר דיון מושכל בתחום ולפעול בהתאם לצרכים שעולים מתוך המחקר. 

 

בתחום הגירת העבודה תוכלו למצוא כאן בין השאר: סקר דו-שנתי על מצבם של העובדים שהגיעו במסגרת הסכמים בילטרליים, נתונים שנתיים מתוך מרכז הפניות לעובדים שהגיעו במסגרת הסכמים בילטרליים, ופרופיל הגירה של ישראל.

בימים אלו העמותה עוסקת בפיתוח בסיס הידע הכמותי והאיכותי על מבקשי מקלט בישראל על פי ריכוזים גיאוגרפיים ועירוניים במטרה לאתר צרכים ולפתח מענים בשיתוף עם רשויות מקומיות.

בתחום מבקשי המקלט הפרסומים שלנו כוללים דוחות ממוקדים באשר לכשירות תרבותית ומדריכים בנושא מאבק בסחר בבני אדם.

bottom of page