top of page

2009 - תוכניות  למאבק בסחר בבני אדם  

בזכות שת"פ ומימון מהאיחוד האירופי פנתה CIMI לניהול יכולות פיתוח בתחום ההגירה בישראל. עם קבלת המענקים, CIMI החלה את עבודה משמעותית בסיוע למהגרים. מספר תוכניות, סדנאות ופרסומים, נוהלו בנושא זיהוי קורבנות סחר עבור נציגי ממשלה וארגונים חברתיים הבאים במגע עם אוכלוסיית מהגרי עבודה, הפגיעה לתופעות של סחר ועבדות מודרנית. כמו כן, נחתמו הסכמים בילטרליים (פירוט בהמשך), פותחה תוכנית חזרה מרצון AVRR  ( Assisted Voluntary Return and Reintegration ), נקבעה זכאות למעמד פליט ועוד. בשנים אלו נערכו הכשרות לעובדי מדינה במגוון נושאים ואורגנו סיורים בחו"ל (על מנת להתרשם גם מהניסיון האירופאי בניהול הגירה) ובוצע מחקר על שיטות להבאת מהגרי עבודה. CIMI העמיקה את שיתוף הפעולה עם משרד החוץ, משרד המשפטים ומשרד הפנים, שסייעו במימון התוכנית ע"פ דרישת האיחוד האירופי.
כמו כן, CIMI נכנסה לשותפות מקיפה, במימון משרד החוץ ומש"ב, המתמקדת ב בבניית יכולות של הרשויות והחברה האזרחית בבלרוס, אוקראינה, מולדובה ואוזבקיסטן (המדינות הראשיות מהן הגיעו קורבנות סחר בישראל) למניעה ולמלחמה בסחר בבני אדם. השותפות כללה ביקורים לימודיים בנושא אכיפת החוק ע"י הרשויות, הכשרת עובדי רשויות רווחה וארגונים לא ממשלתיים, כמו גם השמות מקצועיות של צוותים ממזרח אירופה במקלטים בתל אביב.

 

bottom of page