ඊශ්‍රායලයේ සිටින විගමණික

සේවකයින් සඳහා  ක්ෂණික

ඇමතුම් සේවාව

 

රැකියාව, රැකියා කොන්ත්‍රාත්තුව, නිවාඩු දිනයන්,

අතිකාල දීමනා හෝ වෙනත් කුමන හෝ

වෘත්තීයමය ගැටළුවක් සඳහා ඔබට උපකාර

අවශ්‍ය වන්නේ නම්, කරුණාකර පහත සඳහන්

අපගේ සිංහල භාෂා ක්ෂණික ඇමතුම් අංකය

 හරහා අප අමතන්න.

1 700 707 889

Shlomzion HaMalka 10/3  

9414610 Jerusalem

Tel: +972-2-589-9666   

Fax: +972-2-589-9660 

שלומציון המלכה 10/3 

ירושלים 9414610

תרומות

Support Us

הצטרפות

Get Involved

צור קשר

Contact