top of page

החל יישום ההסכם הבילטראלי בענף המלונאות עם הפיליפינים

בראשית חודש יוני החל יישום ההסכם הבילטראלי בענף המלונאות עם הפיליפינים. אמנם הסכם זה נחתם לפני מספר שנים, אך לאור הפנדמיה נפגע הענף בארץ ובעולם והצורך בעובדי בתי מלון פסק. לאור התאוששות הענף, הצורך בעובדים עלה שוב מה שאפשר את יישום ההסכם. ואכן ראינו כי כבר בחודש הראשון הגיעו כ-245 עובדות ועובדים.


כחלק מפועלה של עמותת CIMI, היא מסייעת לרשות האוכלוסין וההגירה בפגישת העובדים המגיעים לארץ כבר בשדה התעופה. ובדומה לשאר הענפים בהם נחתמו ההסכמים הבילטרליים, גם לעובדים בענף זה מועברת תכנית אוריינטציה ראשונית מיד לאחר הגעתם, מופעל מרכז פניות והענף מלווה במעקב מחקרי.

Comments


bottom of page