top of page

יצא לאור עלון הנתונים לשנת 2021 של מרכז הפניות לעובדים זרים

עודכן: 15 במאי 2022

מרכז הפניות לעובדים זרים בישראל הוקם ביולי 2012 כחלק ממערך היישום של ההסכמים הבילטרליים לגיוס הוגן של עובדים זרים.

מרכז הפניות מופעל על ידי המרכז להגירה בינלאומית וקליטה (CIMI) עבור רשות האוכלוסין וההגירה. העובדים המתקשרים למרכז הפניות, מקבלים מענה ראשוני ומידע בשפתם. תלונות המצריכות אכיפה מועברות לרכזי הפניות במינהל עובדים זרים, המנתבים את התלונות לגורמי האכיפה הרלבנטיים- ברשות האוכלוסין וההגירה, במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, במשטרה ועוד.

מספר הפניות הרב המתקבל במרכז הפניות מעיד על חשיבותו וביסוסו של המרכז ככתובת מרכזית למהגרי העבודה המגיעים לישראל באמצעות הסכמים בילטראליים.

עלון הנתונים של מרכז הפניות לשנת 2021 מכיל מידע מקיף ועשיר על הפניות שטופלו באמצעות מרכז הפניות בשנה זאת. בכך מסייע העלון לצייר תמונת מצב ולהצביע על מגמות.

להלן נתונים נבחרים :

בסוף שנת 2021 שהו בישראל 36,324 עובדים שהגיעו במסגרת הסכמים בילטרליים. במהלך שנת 2021 התקבלו במרכז הפניות כ-27,622 שיחות טלפוניות, מתוכן 3,913 היו עבור פתיחה של פניות חדשות. 17% מהפניות בשנת 2021 היו בנושא שכר ו-24% בנושא התנהלות מעסיק ■ 6% מהפניות היו בנושאים הקשורים למגפת הקורונה ■ בדומה לשנה הקודמת, 69% מהפניות היוו בקשה למידע ונענו ישירות על ידי מוקדנים של מרכז הפניות ■ עובדי הבניין מסין הם האוכלוסייה שהחלק היחסי של הפונים מקרבה הוא הגבוה ביותר (24%), ואחריהם עובדי הבניין מאוקראינה (20%) ■ החל מיולי 2021 נכנסו לישראל 798 עובדי סיעוד מהפיליפינים, במסגרת יישום ההסכם הבילטרלי הראשוני בענף הסיעוד הביתי – מתוכם, 104 עובדים (13%) כבר פנו למרכז הפניות עד לסוף שנת 2021.העלון נכתב על ידי המרכז להגירה בינלאומית ולקליטה בשיתוף עם אגף תכנון מדיניות ואסטרטגיה ומינהל עובדים זרים ברשות האוכלוסין וההגירה.

תודתנו לכל השותפים להפעלת מרכז הפניות על ההערות המועילות שתרמו לגיבוש העלון.


לחצו על התמונה לקריאת העלון:Commentaires


bottom of page