top of page

ממצאי סקר בנושא אי-מימוש ההיתר ע"י מעסיקים בענף הסיעוד

עודכן: 12 בינו׳ 2022

מכון "מדגם" ביצע סקר בעבור רשות האוכלוסין וההגירה בשיתוף עם CIMI בנושא בעלי היתרי עסקת עובדים זרים בסיעוד שאינם מממשים את ההיתר. בישראל ישנם כ-77,000 בעלי היתרים בתוקף להעסקת עובד זר בענף הסיעוד. מתוכם, כ- 20,000 אינם מממשים את ההיתר שניתן להם.


במטרה להבין את הסיבות לאי מימוש ההיתר שתוקפו לארבע שנים, נערך סקר בין בעלי היתרים, שעל פי המערכות לא מימשו את ההיתר שניתן להם. בסקר, שנערך טלפונית על ידי מכון "מדגם" בחודשים אוקטובר ונובמבר 2021 השתתפו 804 מרואיינים.


כיום הרוב הגדול מבין בעלי ההיתרים הלא ממומשים מעסיקים עובד בפועל, חלקם עובד ישראלי וחלקם עובד זר שלא על פי כללי ההיתר, כאשר בפריפריה שיעור המעסיקים גבוה אף יותר. במהלך הסקר עלו מספר סיבות לאי העסקת העובדים. בין הסיבות שהוזכרו: עלות גבוהה מדי, חשש מהכנסת אדם זר לבית, העדפת עובד ישראלי, מרגישים שאין צורך בטיפול 24 שעות ומוצאים שאין מספיק מקום בבית.


מבין בעלי היתרים שהעסיקו בעבר עובד זר והחליטו לא להעסיק יותר, על אף שברשותם היתר, התמקדו הסיבות לאי מימוש ההיתר בפערים חברתיים ותרבותיים, התנסות שלילית בעבר, ועוד. הסקר מהווה בסיס מקצועי חשוב לעבודת הצוות הבינמשרדי שהוקם בראשות ראש מינהל עובדים זרים ברשות האוכלוסין וההגירה, עינבל משש.
ความคิดเห็น


bottom of page