top of page

ביקור משלחת CIMI ורשות ההגירה בסרי לנקה

עודכן: 28 במרץ


באמצע חודש פברואר התקיים ביקור של משלחת ישראלית בסרי לנקה בה השתתפו נציגות רשות האוכלוסין וההגירה, גב' שירלי רייסיון ששון וגב' מרי עמשלי זינדני ונציגי עמותת CIMI, מר יעקב קבילו וגב' מרגריטה גורודניצקי. הביקור התקיים במסגרת יי חברי המשלחת זכו בקבלת פנים מכבדת ואירוח חם ולבבי. הביקור היה מאוד מוצלח בהשגת מטרותיו - מעקב על יישום ההסכם ושיפור תהליכי העבודה. במהלך הביקור התקיימו פגישות עבודה עם צוות בכיר של SLBFE (Sri Lanka Bureau of Foreign Employment), הצוות המיישם של ההסכם SLBFE, שר העבודה והעסקה של עובדים זרים הסרי לנקי והצוות שלו, סוכנות ויזות, אחד מבתי חולים בו מועבר קורס הכשרה לעובדי סיעוד, עמותת Safe Foundation - האחראית על ביצוע ראיונות מצולמים כחלק מתהליך הגיוס, ומשלחת IOM (ארגון ההגירה הבינלאומי) בקולומבו, סרי לנקה.


bottom of page