top of page

מלאה שנה להסכם עם הפיליפינים בענף הסיעוד

בסוף יולי מלאה שנה להגעת העובדים הראשונים בענף הסיעוד הביתי במסגרת ההסכמים הבילטרליים עם הפיליפינים.

במהלך שנה זו תוכנית האוריינטציה עליה עמלנו קשות ורבות קרמה עור וגידים. המשכנו לפתח ולהתפתח ואף נבנתה תוכנית חדשה בה מתמקדים הן בניית מערכת היחסים עם המטופל ומשפחתו והן מקצועית.


בין יולי 2021 ליולי 2022 הגיעו למעלה מ-2500 עובדים והמספרים גדלים במהירות.

נוסף על הגעת עובדי הסיעוד הביתי מהפיליפינים, הגיעו גם עובדי סיעוד מסרי לנקה. במחצית הראשונה לשנת 2022 הגיעו כ-1500 עובדי סיעוד ביתי.


댓글


bottom of page