top of page
shutterstock_93496360.jpg

מרכז פניות למהגרי עבודה

במסגרת ההסכמים הבילטרליים להבאת מהגרי עבודה לישראל, ביולי 2012 הוקם קו טלפוני למהגרי עבודה הנותן מענה לעובדים בשפתם. מרכז פניות זה מופעל על ידי CIMI ומסייע באופן יומיומי למהגרי עבודה בענפי חקלאות, בניין וסיעוד בעזרת  מתורגמנים ב-10 שפות שונות: תאית, סינית, רוסית,  אוקראינית, טורקית, בולגרית, אנגלית נפאלית, סינהלה וטגאלוג.

 

כיום מרכז הפניות נותן מענה לכל העובדים שהגיעו לישראל תחת הסכמים בילטרליים וחברות ביצוע, מעל 45,000 מאז תחילת ההסכמים, וכן מטפל בלמעלה מ 3,500 פניות בשנה.  מרכז הפניות מציע לעובדים ערוצים שונים ליצירת קשר, ומקבל פניות טלפוניות או מקוונות. בנוסף מרכז הפניות פניות יזומות לעובדים לצורך מסירת מידע, עריכת סקרים ומיצוי זכויות.

הפניות המגיעות למרכז הפניות מועברות לרשות האוכלוסין וההגירה, המעבירה אותן לטיפול ביחידות הרלוונטיות במשרדי הממשלה המוסמכים, בהתאם לסוג הפניה או התלונה. נתוני הפניות נקלטים לתוך מערכת ממוחשבת המקבלת ומנתבת את הפניות בין הגורמים, ומאפשרת איסוף שיטתי של הנתונים וניתוחם.

CIMI בשיתוף רשות האוכלוסין וההגירה מפרסמת עלון נתונים שנתי המסכם ומאפיין את פניות המהגרים ומעלה תופעות מרכזיות בהעסקת מהגרי עבודה בישראל.

bottom of page