top of page

ביקור משלחת באוקראינה לחיזוק תהליך הבאת עובדי בניין

נציגי המרכז להגירה בינלאומית ולקליטה (CIMI) נסעו לביקור באוקראינה לצורך חיזוק שיתוף הפעולה בין המדינות להבאת מהגרי עבודה לענף הבניין. המשלחת הישראלית לקייב כללה את מנהל העמותה, אלון אקרמן, וסמנכ"לית וראש תחום הגירת עבודה, מרגריטה גורודניצקי, שהצטרפו לנציגות רשות האוכלוסין וההגירה – ראש מנהל עובדים זרים, עו"ד עינבל משש, ומנהלת אגף הסכמים בילטרליים, שירלי רייסין-ששון.

במסגרת הביקור נערך סבב מבחנים מקצועיים ל-862 אוקראינים שהגישו מועמדות. אלו שיעברו את המבחנים המקצועיים, ההגרלה והבדיקות הרפואיות, יגיעו בחודשים הקרובים לישראל. הביקור כלל פגישות עבודה עם העמותה המפעילה את האופרציה באוקראינה ונציגי משרד התעסוקה הממשלתי. כמו כן, נערכה פגישה עם שגריר ישראל באוקראינה, מר מיכאל ברודסקי, שאף ערך סיור במבחנים וקיים מסיבת עיתונאים. מטרת הביקור הייתה לתאם בין כלל הגורמים לצורך הרחבת מספר העובדים המגיעים מאוקראינה לישראל בשנת 2022.

תהליך גיוס עובדי הבניין בין ישראל לאוקראינה מתבצע במסגרת הסכם בילטרלי שמאפשר תהליך מוסדר ושקוף ומונע תשלום דמי תיווך לא חוקיים. במסגרת ההסכמים CIMI אחראית על הובלת האופרציה במדינת המוצא, העברת מידע והסברה לעובדים, קיום אוריינטציה לאחר הגעתם לישראל, הפעלת מרכז פניות בשפת האם וליווי מחקרי.

Comments


bottom of page