top of page

גיוס מוצלח של עובדי בניין ממולדובה

במסגרת יישום ההסכמים הבילטרליים בהגירת עבודה, באמצע ספטמבר התקיים סבב בחינות מוצלח להבאת עובדי בניין ממולדובה (מתקיימות בחינות כל חודשיים). 929 פועלים הגיעו להיבחן במקצועות השונים ואלו שיעברו בהצלחה את הבדיקות המקצועיות והרפואיות צפויים להגיע לישראל בנובמבר. בבחינות נכחו נציגי העמותה, נציגי רשות האוכלוסין וההגירה, משרד הבינוי והשיכון והתאחדות בוני הארץ. יחד עם השותפים במולדובה ובישראל, CIMI פועלת לפרסום ברשתות החברתיות, לתהליך גיוס מקצועי ומוסדר וכמובן לדאגה למהגרים עם הגעתם לישראל באמצעות אוריינטציה ומרכז הפניות.Comments


bottom of page