top of page

פורסם עלון הנתונים של מרכז הפניות לעובדים זרים

להלן נתונים נבחרים:


בסוף שנת 2022 שהו בישראל 43,274 עובדים שהגיעו במסגרת הסכמים בילטרליים.

במהלך שנת 2022 התקבלו במרכז הפניות כ-27,622 שיחות טלפוניות, מתוכן 5,114 היו עבור פתיחה של פניות חדשות ו-486 פניות מקוונות.

14% מהפניות בשנת 2022 היו בנושא שכר ו-25% בנושא התנהלות מעסיק

72% מהפניות היוו בקשה למידע ונענו ישירות על ידי מוקדנים של מרכז הפניות

עובדי הבניין מאוקראינה ומסין הם האוכלוסייה שהחלק היחסי של הפונים מקרבה הוא הגבוה ביותר – 24% מהעובדים מאוקראינה ו-22% מהעובדים מסין פנו במהלך שנת 2022 למרכז הפניות.


במהלך שנת 2022 נכנסו לישראל לראשונה עובדים בהסכמים בילטרליים בשני ענפים חדשים: עובדים מנפאל ומגיאורגיה בענף הסיעוד המוסדי, ועובדים מהפיליפינים בענף המלונאות.


מרכז הפניות לעובדים זרים בישראל הוקם ביולי 2012 כחלק ממערך היישום של ההסכמים הבילטרליים לגיוס הוגן של עובדים זרים.

מרכז הפניות מופעל על ידי המרכז להגירה בינלאומית וקליטה (CIMI) עבור רשות האוכלוסין וההגירה. העובדים הפונים למרכז הפניות, מקבלים מענה ראשוני ומידע בשפתם. תלונות המצריכות אכיפה מועברות לרכזי הפניות במינהל עובדים זרים, המנתבים את התלונות לגורמי האכיפה הרלבנטיים- ברשות האוכלוסין וההגירה, במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, במשטרה ועוד.


מספר הפניות הרב המתקבל במרכז הפניות מעיד על חשיבותו וביסוסו של המרכז ככתובת מרכזית למהגרי העבודה המגיעים לישראל באמצעות הסכמים בילטרלים.
Comentários


bottom of page