top of page

מכרזים

מכרז פומבי להקמה ופיתוח לומדה המיועדת לעובדים זרים בתחום הסיעוד הביתי מס' – 4/2023

                                                                    תשובות לשאלות

*שימו לב לשינוי במועד הגשת ההצעות*

CIMI - עמותת המרכז הישראלי להגירה בינלאומית ולקליטה (ע"ר 580318038) (להלן – "המזמין" או "העמותה"), מתכבדת בזה להזמין להציע הצעות להקמה, פיתוח, תמיכה וליווי של מערכת למידה בשפה האנגלית, עבור רשות ההגירה, אשר תכלול 8 פרקי לימוד בנושאים שונים לפי בחירת העמותה. על המערכת שתוקם ותפותח לטובת המזמין להיות רספונסיבית המותאמת לפלטפורמות השונות (מחשב נייד/נייח, פלאפון, טאבלט ועוד), בהתאם למאפיינים השונים כגון: גודל מסך, כיוון, רזולוציה, טווחי הצבעים ועוד. במסגרת השירותים יהיה על הזוכה לבצע עדכוני גרסה מעת לעת ללומדה בהתאם להתפתחויות טכנולוגיות (גרסאות משודרגות של מחשוב/טלפונים ניידים). ההתקשרות היא למשך שנה אחת עם אפשרות להאריך אותה לשנה נוספת או חלק ממנה בכל פעם ועד חמש שנים סה"כ (להלן: "השירותים") הכל כמפורט במסמכי המכרז.

  1. רשאים להציע הצעה, תאגידים רשומים כדין בישראל, העומדים במועד הגשת הצעות, בכל  התנאים המפורטים להלן:

    1. על המציע להיות בעל ניסיון של 3 (שלוש) שנים לפחות בהקמה ופיתוח לומדה, כפי המבוקש במכרז זה. על המציע לצרף אסמכתאות המעידות על עמידתו בתנאי הנ"ל כולל שמות אנשי קשר וטלפונים לצורך יצירת קשר עם מזמינים מוקדמים שיוכלו להעיד על עמידה בתנאי זה.

    2. מציע שהינו חברה בע"מ או עוסק מורשה או עמותה – רשום כדין בישראל. ככל שמדובר בעמותה, נדרש להציג בנוסף גם אישור ניהול תקין בתוקף.

  1. את מסמכי המכרז ניתן להוריד מאתר האינטרנט של המזמין, www.cimi.org.il.

 

שאלות הבהרה בכתב ניתן להפנות בכתובת מייל: tender@cimi.org.il וזאת עד ליום שני, 1.5.23, בשעה 16:00. מובהר בזאת כי רק תשובות רשמיות מטעם המזמין, כפי שיפורסמו באתר המזמין, תחייבנה את המזמין.

 

המזמין שומר לעצמו את הזכות לערוך שינויים במסמכי המכרז, לרבות בכל תנאי מתנאיו עד למועד להגשת ההצעות. שינויים אלה יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ויפורסמו באתר המזמין.

 

על המציע לערוך, על חשבונו ועל אחריותו, את כל הבירורים הדרושים לו לשם קבלת כל המידע הדרוש לו להכנת הצעתו ולהגשתה.

 

האמור בהודעה זו מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז, ואינו בא לגרוע מאיזה תנאי מהתנאים המפורטים במסמכי המכרז, אלא להוסיף עליהם. בכל מקרה של סתירה בין האמור בהודעה זו לבין מסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז. המזמין אינו מתחייב לקבל כזוכה את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא והוא רשאי אף לבחור במספר הצעות כזוכות.

 

את ההצעות יש להפקיד במסירה אישית, ב- 3 (שלושה) עותקים נפרדים, במעטפה סגורה נושאת ציון מס' 4/2023 בכתובת המזמין, בתיבת המכרזים של CIMI - עמותת המרכז הישראלי להגירה בינלאומית ולקליטה בכתובת: רחוב שלומציון המלכה 10, ירושלים, עד ליום חמישי, 11 במאי 2023, שעה 16:00, בימים כדלקמן:

יום ב' 1.05.2023 בין השעות 9:30 עד 15:00;

יום ה' 4.05.23 בין השעות 12:00 עד 16:00;

יום ב' 8.05.2023 בין השעות 9:30 עד 15:00;

יום ד' 10.05.23 בין השעות 9:30 עד 15:00;

יום ה' 11.05.2023 בין השעות 12:00 עד 16:00.

המציע יצרף להצעתו את כל האישורים הנדרשים במסמכי המכרז.

*הודעת עדכון באשר למועדי הגשת ההצעות  במסגרת מכרז פומבי להקמה ופיתוח לומדה המיועדת לעובדים זרים בתחום הסיעוד הביתי - מס' 4/2023

 ** הודעת עדכון במועד מתן תשובות לשאלות הבהרה שהוגשו במיייל - המועד לתשובות נדחה ל- 11.05.23

ניתן להגיש הצעות בהתאם לדרישות המכרז, במסירה אישית, ב- 3 (שלושה) עותקים נפרדים, במעטפה סגורה נושאת ציון מס' 4/2023 בכתובת המזמין, בתיבת המכרזים של CIMI - עמותת המרכז הישראלי להגירה בינלאומית ולקליטה בכתובת: רחוב שלומציון המלכה 10, ירושלים, עד ליום חמישי, 1 ביוני 2023, שעה 15:00 בימים כדלקמן:

יום ה' 4.05.23 בין השעות 12:00 עד 16:00;

יום ב' 8.05.2023 בין השעות 9:30 עד 15:00;

יום ד' 10.05.23 בין השעות 9:30 עד 15:00;

יום ה' 11.05.2023 בין השעות 12:00 עד 16:00.

יום א' 14.05.2023 בין השעות 10:00 עד 14:00

יום ג' 15.05.2023 בין השעות 10:00-14:00

יום ה' 18.05.2023 בין השעות 12:00-16:00

יום ג' 30.05.2023 בין השעות 11:00-14:00

יום ה' 1.06.2023 בין השעות 12:00-15:00

לינק להורדת המכרז

bottom of page